اطلاعات مراسم

شــــب شهادت امــــام جــــواد علیه‌السلام

سخنــران : شــــیــــخ مصـطفی کــرمــــی

بامداحی : حــــاج محــــمـدرضـا طاهـــری
کــــــربــــلایــــــی حــســـیــــن طاهـــــری