اطلاعات مراسم

شب سوم ماه مبارک رمضان

ســـخــنـــران :

شَیخ مصطفی کرمی

مـــادحین:

حــــاج مـحــــمــــدرضــــا طاهــــــری
کــربــلایــی حــــســــیــــن طاهــــری