اطلاعات مراسم

شب دوم ماه مبارک رمضان

ســـخــنـــران :

شَیخ مصطفی کرمی

مـــادحین:

حــــاج مـحــــمــــدرضــــا طاهــــــری
کــربــلایــی حــــســــیــــن طاهــــری