اطلاعات مراسم

شب نهم ماه مبارک رمضان

ســـخــنـــران :

شَیخ مهدی حسن آبادی

مـــادحین:

حــــاج مـحــــمــــدرضــــا طاهــــــری

کــربــلایــی حــــســــیــــن طاهــــری