اطلاعات مراسم

شب ششم ماه مبارک رمضان

ســـخــنـــران :

شَیخ مهدی حسن آبادی

مـــادحین:

حــــاج مـحــــمــــدرضــــا طاهــــــری
کــربــلایــی حــــســــیــــن طاهــــری